Hos NordicDISC bruker vi den utvidede DISC-terminologien kalt Extended DISC. Utvidet DISC er et anerkjent og validert testverktøy som kan brukes til å få unik kunnskap om fokuspersonens oppførsel i spesifikke situasjoner, samt om personens motivasjon og kommunikasjon.

Effektivt og verdifullt redskap til rekruttering og medarbeiderutvikling

DISC-profiler er en effektiv måte å beskrive en persons atferd og responsmønstre på ytre stimuli.

Det finnes en rekke forskjellige typer DISC-profiler. Hos NordicDISC bruker vi Extended DISC, ettersom den er basert på fokuspersonens naturlige oppførsel. Det utvidede DISC-systemet inkluderer 160 forskjellige atferdsstiler, og gir mer enn 2560 000 forskjellige profilkombinasjoner. Dermed gir Extended DISC et mer nyansert bilde av hvem fokuspersonen er og hvordan hun eller han responderer i forskjellige situasjoner.

DISC-profiler er et effektivt verktøy for bedrifter som ønsker å sikre ansattes utvikling – både for den enkelte, men også for team som jobber sammen om oppgavene. Med kunnskap om de ansattes personlige profiler kjenner lederen den enkelte ansattes styrker og utviklingsområder samt motivasjon og kommunikasjonsstil. Dette gjør at lederen kan motivere sine ansatte bedre og kommunisere på en måte som den enkelte ansatte forstår. I tillegg kan lederen også sette sammen sterke og effektive team basert på kunnskap fra medarbeiderens DISC-profiler.

Målrettede DISC-profiler

Vi har samlet 6 forskjellige DISC-profiler for forskjellige formål: Lederprofil, Motivasjonsprofil, Effektivitets- og planleggingsprofil, Personprofil, Selgerprofil og Samarbeid og teamprofil. Disse typene DISC-profiler har hvert sitt fokus og er målrettet mot dette.

DISC Lederprofil

NordicDISC leder-profil kan brukes til å rekruttere ledere og utvikle ledere. Her er fokuset på lederoppgaver, der DISC-profilen vil vise fokuspersonens styrker og svakheter samt effektivitet og motivasjon.

Les mer om lederprofilen og kjøp her.

DISC Motivasjonsprofil

NordicDISC Motivasjonsprofilen er lederens verktøy for å optimalisere en avdeling gjennom motivasjon av de ansatte. Denne DISC-profilen viser hvordan de ansatte er best motiverte og hvordan lederen kommuniserer best med de ansatte.

Les mer om motivasjonsprofilen og kjøp her.

DISC Effektivitets- og planleggingsprofil

NordicDISC Effektivitets- og planleggingsprofilen brukes til å optimalisere arbeidsprosesser og strukturere arbeidsoppgaver. Denne DISC-profilen er med på å lage en oversikt over oppgavene, selv i stressende situasjoner.

Les mer om effektivitets- og planleggingsprofilen og kjøp her.

DISC Personprofil

NordicDISC personprofil brukes for å få en oversikt over fokuspersonens utviklingsområder og selvfølgelig også atferdsstil og motivasjon. Denne DISC-profilen brukes ofte som et verktøy i rekrutteringsprosessen eller som et grunnlag for utvikling av ansatte.

Les mer om personprofilen og kjøp her.

DISC Selgerprofil

NordicDISC selgerprofil brukes til å utvikle, trene og evaluere selgere. Fokuset for denne DISC-profilen er på salgskompetansen, og vil gi selgeren bedre selvinnsikt samt verktøy for å bedre forstå andre mennesker – og ikke minst målrettet kommunikasjon til dem.

Les mer om selgerprofilen og kjøp her.

DISC Samarbeids- og teamprofil

NordicDISC Samarbeidet og teamprofilen gir en oversikt over hvordan et team kan utvikle seg, samt styrkene til teamet. Med en teamprofil vil du kunne sette sammen sterke og effektive team samtidig som risikoen for konflikter minimeres.

Les mer om samarbeids- og teamprofilen og kjøp her.

Psykologisk teori utviklet på 1920 tallet

Extended DISC® systemet stammer fra en psykologisk teori formet på 1920 tallet. Carl G. Jung skapte grunnlaget for teorien i boken ”Psykologiske Typer” (”Die Psychologische Typen”). Teorien hans baserer seg på to definerte atferds-akser: sansing – intuisjon og tenkning – følelse, med de 4 grunnleggende atferds-trekkene disse danner. William Moulton-Marston videreutviklet Jungs teori og definerte et firedimensjonalt atferds-kart.

Dermed ble fire-kvadrant teorien om menneskelig atferd skapt. Den er fortsatt aktuell, og anvendes i flere teknikker for ledelse-og salgstrening. Det finnes forskjellige varianter av teorien, for eksempel med 8 eller 16 kategorier for atferds-trekk. Disse systemene har vist seg svakere på grunn av simplifiseringen av atferds-klassifisering.

Den originale referanserammen til DISC ble utviklet på slutten av 1940-tallet og starten av 1950-tallet for å unngå dette problemet. DISC bruker regresjonsanalyse for å skille de fire grunnleggende atferds-stilene fra hverandre og gjør dem til selvstendige, innbyrdes avhengige, atferds-stiler. Dette har gitt mulighet for å danne et rammeverk med millioner av menneskelige reaksjonsmønstre. Ulike metoder kan så tas i bruk for å transformere disse til en mindre og mer anvendelig mengde.